0850 666 0321 veya iletisim@4us.com.tr
0850 666 0321 veya iletisim@4us.com.tr

EMRAM ANKETİ

HIMSS VE DİJİTAL HASTANE KONSEPTİ NEDİR?

Genel

HIMSS Organizasyonu hakkında;

 • HIMSS 1961 yılında kurulmuş kâr amacı taşımayan bir organizasyondur.
 • HIMSS bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetleri alanına entegre edilmesi ve en üst düzeyde kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışmaktadır.
 • Bilgi ve teknolojinin kullanım düzeylerini, mevcut durumunu sağlık kurumları tarafından yanıtlanan anketler yoluyla belirler.

 Emram Anketi Nedir?

 • Bu model ile hastanelerin mevcut dijital işleyişlerini değerlendirmek ve tekabül ettikleri seviyeyi belirlemek için uluslararası düzeyde kabul edilmiş bir derecelendirme yapmakta ve 6. ve 7. Seviyeye tekabül olan hastaneleri uluslararası HIMSS organizasyonlarında ilan ederek akreditasyon belgesi vermektedir.
 • HIMSS EMRAM, dijital hastane uygulamalarının hasta güvenliği konseptini ne kadar sağladığını ölçümler.

HIMSS SÜREÇLERİNDE NELER YAPILMALIDIR?

1. Seviye Analizi:

Himss Emram anketi ile mevcut durum analizi yapılarak, ilgili sağlık tesisinin durum analizinin yapılması gerekmektedir.

hımssemram

2. Hedef Belirlenmesi:

Sağlık tesisinde Stage 6 ve Stage 7 seviyeleri için kurum mevcut durumuna göre kurum hedefi belirlenmelidir.

3. Ekip Oluşturulması:

Himss Süreçlerinin doğru planlaması, yönetilmesi ve uygulanması için aşağıda belirlenen sorumlulardan oluşan HIMSS KOORDİNASYON EKİBİ kurulmalıdır. Gereklilik ve talepler halinde ekibe eklemeler koordinasyon ekibi tarafından güncellenebilir.

 • Kurum içerisinde Himss Koordinatörü Lideri
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi
 • İdari Hizmetler Yöneticisi
 • Servis Sorumlu Hemşireleri
 • Servis Sorumlu Hekimleri
 • Bilgi işlem Koordinatörü
 • Eczane Koordinatörü

4. İhtiyaçların Belirlenmesi:

 • Donanımsal İhtiyaçlar: Hekim ve Hemşirelerin hasta başında işlem yapabilmesi için kurum mevcut yapısına göre kablosuz network alt yapısının olması gerekmektedir. Bu gereksinim Wireless Access Point, barkod okuyucular, tarayıcılar ve dizüstü bilgisayarlar vb. gibi donanımlar ile kurumun fizibilite çalışması sonucu ihtiyaca göre belirlenecektir.
 • Yazılımsal İhtiyaçlar: HBYS sistemlerinde olması gereken klinik karar destek sistemleri, elektronik orderlar, ilaç karar destek sistemleri, tedavi prosedürleri  gibi sistemlerin yazılımlarının hastaneye entegre edilmesi ve  yazılımların kullanımı hakkında ekiplere eğitim verilmesi konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
barkodbileklik

SEVİYE 6 ALMAK İÇİN VAR OLDUĞUNDAN EMİN OLMAMIZ GEREKENLER:

 • Elektronik Order(CPOE)
 • Hekim ve Hemşire Dokümantasyonu
 • Kapalı Döngü İlaç Uygulaması (CLMA)
 • Klinik Karar Destek Sistemi (CDSS)

ELEKTRONİK ORDER

Hekimler ilaç ve ilaç dışındaki tüm orderlarını en az 1 YT servisinde elektronik olarak işleyebiliyor olmalıdır.Doktorlar bu sistem üzerinden hastayla ilgili tüm bilgileri görebilir ve ilaç-ilaç etkileşimini, ilaç-besin doz uyarılarını örneğin hastanın yaşına, kilosuna, genel durumuna bağlı olarak birikimsel doz aralığı kontrollerini, ilaç-alerji kontrollerini, ilaç-hasta kontraendikasyonlarını örneğin hamilelik, böbrek yetmezliği gibi daha bir çok fonksiyonun kontrolünü tek bir yüzden yapabilir.Değerlendirmeye dahil olacak olan hastanede görevli tüm hekimlere ilgili programların kullanımı için eğitimler düzenlenmelidir. Ayrıca hasta başında order kaydı yapabilmek için Mobil ürünlerde Google play’den indirilerek kullanılabilir.

HEKİM VE HEMŞİRE DOKÜMANTASYONU

Kağıtsız hastane süreçleri kapsamında hekimlerin YT tedavilerinde anamnez, hasta notları, sevk taburcu notları vb. hemşirelerin uyguladığı tedaviler, ilaç dozları vb. verilerin olduğu tüm dokümanlar elektronik ortamda hazırlanmış olmalı veya tarama yolu ile dijital arşive alınmalıdır.

KLİNİK KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (KKDS)

Hasta bakımında karar vermek için destek sağlamak, vakaya özgü önerileri oluşturmak klinik ve hasta bilgilerini entegre etmek için kullanılan bilgisayar tabanlı sağlık uygulamalarıdır.Hastanın tanısı kodlandığında, ekrana uyarı ve tavsiye mesajları gelir. ICD-10 kodlarına bağlı kurallar yönetim modülünden ayarlanır. İş akışına göre klinik hekimlerince kurallar belirlenir ve tanımlanır. Bu tanımlamaların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için ilgili hastanede hekimler ile ortak çalışma yapılması, mevcut durumun sürekli olarak takip edilmesi gerekmektedir.

 • İlaç Uyarıları
 • Hasta İle İlgili Risk Durum Uyarıları
 • Tetkik sonuçlarına göre kritik değer vb. yönlendirme uyarıları
 • Hekimler için uyarılar, Anamnez bilgilerine göre uyarılar
 • Hemşire ve yardımcı sağlık personelleri için uyarılar
 • Konsültasyon uyarıları, pop-up ve sms ile hekimlere uyarıcı mesajlar
 • Radyoloji istem uyarıları gebelik, kalp pili, ilaç alerjileri gibi.
 • Kritik Değer uyarıları PLT sonucuna ait kritik değer uyarısı
 • Patoloji sonuçlarına göre uyarılar
 • Radyoloji biriminde kullanılan ilaç, kalp pili,kontrastlı ilaç uyarıları ve yönlendirmeler
 • Orderlar
 • Hasta alerji etkileşimleri
 • İlaç ilaç etkileşimleri
 • İlaç-besin etkileşimleri
 • Maksimum doz uyarısı
 • Laboratuar uyarıları
  • Kritik değer alarmları
  • Test değerine bağlı rehberlik
 • Tanılara göre uyarılar
  • ICD-10 kodlarına göre rehberlik
 • Hemşirelik prosüdürleri
  • Nabız ve kan Basıncı değerlerine göre
  • Düşme ve enfeksiyon riski uyarıları riski
  • Bası uyarısı

HEMŞİRE KKDS

Hemşirelerin tüm uygulamalarını hasta başında ve kablosuz cihazlarla yapabilmesini hedefleyen bir sistem için gerekli olan bir karar destek modelidir. Klinik risk analizine göre bası yarası, düşme riski, ödem, ağrı vb. analizler sonucunda hemşireyi yönlendirici uyarılar verir. Yoğun bakım uyarıları (solunum sayısı düşüklüğü, yüksek ateş, yüksek nabız, kan basıncı yüksekliği/düşüklüğü alarmları vb. alarmlar verir.)

Klinik Hemşirelik KDS : Klinik risk analizi ve hastanın profil, tedavi protokollerine göre otomatik tedavi önerileri sunan ve hemşirelik orderlarını oluşturan bir sistemdir.

Hastanın:

 • Tansiyona göre uyarılar
 • Nabız değerine göre uyarılar
 • Risk analizi
  • Düşme riski
  • Bulaşıcı hastalıklar riski
  • Bası yarası
 • Hamilelik uyarısı
 • Implant uyarısı

HEKİM KKDS

Karar destek uygulamaları kapsamında en önemli uygulamardan biri de hekim karar destek sistemidir. Hekimlere tetkik sonuçlarına göre (potasyum, kan şekeri, HCV,vb.) ve tetkik istemlerinde (radyoloji isteminde gebelik, BT isteminde kontrast madde alerjisi, vb.  ) uyarılar verir. Sistem, hastanın bilgilerini esas alarak tedavi önerir ve sorular yöneltir. Hekim tarafından uygun görülen öneriler otomatik olarak order oluşturur. Aşırı dikkat gerektiren vakalarda hastanın enfeksiyon, beslenme vb. öneriler sunar.

KAPALI DÖNGÜ İLAÇ UYGULAMASI (CLMA)

Kapalı döngü ilaç yöntemi HIMSS değerlendirme süreçlerinde en önemli adımlardan biridir. Kapalı döngü bir sistem içerisinden istenilen miktarda hasta adına, kontrollü ve güvenli ilaç alma yöntemidir. İlaçların birim dozlarının ayrıca barkodlandığı, ilaç listelerinin ve detaylarının güncel tutulduğu, ilaç etkileşimlerine ve hasta özelliklerine göre reçete takibinin yapıldığı, reçetelerin eczanede ikincil doğrulamadan geçildiği, hasta başında ilaç uygulamada 5 doğru kuralının elektronik olarak kontrol edilerek uygulandığı sistemdir. Elektronik İlaç Uygulama Kaydı yatak başında güncellenir. Bu süreç, bir yataklı hasta servisinde uygulanıyor olmalıdır.

Burada kontrol edilmesi gereken maddeler şunlardır.

1-Doğru Hasta : Hemşire, hastayı bilekliğindeki barkod ile sisteme tanıtmalı

2-Doğru İlaç : Reçete poşeti üstündeki barkod okutulmalı

3-Doğru Doz : Reçete üzerindeki her birim doz ilaç ayrı ayrı barkodu ile okutulmalı

4-Doğru Zaman : HBYS’ de hasta için o zaman diliminde uygulanacak reçete seçilmeli.Bu sırada reçetenin uygulanma zamanı HBYS tarafından kontrol edilmeli.

5-Doğru Yol : HBYS, okutulan birim dozun hastaya hangi yolla uygulanacağına dair uyarı göstermeli

DİJİTAL HASTANE ÇALIŞMASININ SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR NELERDİR?

 • İş süreçlerinin hız ve verimliliğinin artması
 • İnsan kaynaklı hataları minimum düzeye indirgeme
 • Kağıt ve belge giderlerini sıfırlama
 • Sadece hastane sınırları içerisinde değil, uzaktan da tanı koyabilme, tedavi süreçlerini yönetebilme
 • Verileri yetkili bölüm, diğer sağlık kuruluşları ve hastalarca anlık olarak istediği zaman dilimine ait elde edebilme
 • Sensörler, kameralar ve erken uyarı sistemleri vb. araçlarla insan takibine gerek kalmadan örneğin (hastada mevcut olan alerji, kan değer yüksekliğini uyaran yazılım) yönetebilme
 • Karar destek sistemlerinin sayesinde hızlı ve doğru karar verebilme
 • Birim ve kurumlar arasında bağlantı sağlayarak örgütsel bilgi sınırını kaldırmakta ve sağlık kurumlarına üst düzey verimlilik sağlamaktadır.

VE TABİ Kİ EN ÖNEMLİSİ EKİP !

Ekip işe başlamadan önce mevcut durumlarının resimlerini almalı her hafta en az bir gün günlük ilerleme raporu şeklinde mevcut durum analizi yapmalıdır.Ekip üyeleri birbirleriyle sürekli etkileşim ve haberleşme içinde olmalı çeşitli anlık iletişimleri yaptığı iletişim uygulamaları üzerinde (Whatsapp, Telegram, Bing) iletişim grupları oluşturulmalı ve mevcut durumu sürekli takip edebilmelidir. Ekiplere sürekli eğitimler verilmeli, yazılımların kullanım ve kolaylıklarını, prosedürlerini bu eğitimler ile öğrenebilmeli uygulamaya ekleyecekleri ek özellik ve fonksiyonları tanımlayabilmeli, karar destek sistemlerine bağlı yazılımların entegrasyonu ve çalışmalarını takip etmelidir. Ekip üyeleri HIMSS ekibi gelmeden önce değerlendirme toplantıları yapmalı ve mevcut durumu kontrol etmelidir.

4US BİLİŞİM HIMSS DANIŞMANLIK HİZMETİ

Hastanemizin Himss Süreçlerinin konrol edilmesi,yönetilmesi, uygulanması hangi süreçlerden geçer? Stage 6 ve Stage 7 için planlama nasıl yapılmalı mevcut teknoloji hangi seviyede, nereden başlamalıyız? ve daha bir çok soru işaretinize yardımcı olmaya hazırız.

Eğer hastanenizi dijital konsepte uyarlamak istiyorsanız; hızlı ve teknolojik çözümlerle kaliteli hizmet vermek istiyorsanız, 4US Bilişim, size yardım etmek için her zaman hazır bulunmaktadır. Hastane süreçlerinizin uygulamaya geçirilmesine ve sonuçlara odaklanmanıza yardımcı olmak için sizinle ve birbirleriyle iletişim halindedirler. Danışmanlık hizmetlerimizle, her bir sürecin kısa ve uzun vadede elde edilebilecek getirilerine odaklanmanızı sağlamaktayız.Her bir işlemde elde edebileceğiniz en büyük getiriye ulaşmanızı amaçlarız. Bunu, uygun tecrübe ve geniş sektör bilgimizle beraber başarmaktayız.

Detaylar
Para Birimi Değiştir
USD Amerika Birleşik Devletleri (ABD) doları